" class="title-header">Bộ nhớ bao gồm (bộ lưu giữ trong) gồm những: A. Thanh ghi cùng ROM B. Thanh ghi và RAM C. ROM với RAM D. Cache với ROM
*

45 điểm

Trần Tiến


Bộ nhớ thiết yếu (bộ lưu giữ trong) bao gồm:A. Thanh ghi cùng ROMB. Thanh ghi với RAMC. ROM cùng RAMD. Cache với ROM
*

Đáp án : CGiải phù hợp :Bộ nhớ bao gồm (bộ nhớ trong) là chỗ chương trình được chuyển vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí bao gồm: ROM với RAM